การกําหนดค่า Intel® AMT บน Intel® Compute Stick STK2MV64CC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000025538

14/06/2023

การกําหนดค่า Intel® AMT บน Intel® Compute Stick STK2MV64CC (PDF) PDF icon

คู่มือนี้ให้คําแนะนําโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกําหนดค่า Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) บน Intel® Compute Stick STK2MV64CC โดยใช้ WLAN เท่านั้น

ชื่อไฟล์: Compute_Stick_AMT_Config.pdf
ขนาด: 1.72 MB
วันที่: กันยายน 2017

หมาย เหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*