คู่มือการลดความเสี่ยง INTEL-SA-๐๐๐๗๕

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000024238

15/02/2019

คู่มือการลดความเสี่ยง INTEL-SA-๐๐๐๗๕ (PDF)PDF icon
คำแนะนำเหล่านี้แสดงวิธีการใช้ mitigations บนระบบ SKU ที่จัดการของ Intel ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเลื่อนระดับสิทธิ์ที่รู้จักขนาดไฟล์: ๓๒๘ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
แก้ไข๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ช่องโหว่ของเฟิร์มแวร์ Intel® Active Management Technology เทคโนโลยีบริการธุรกิจขนาดเล็กจาก Intel®และ Intel® Standard Manageability ที่สำคัญ (Intel-SA-๐๐๐๗๕)