Intel® RealSense™คอมโพเนนต์ของเว็บที่เลิกผลิตแล้ว

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000023586

03/02/2020

เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดจากการอ้างอิงของคอมโพเนนต์ SDK ของ Intel® RealSense™เว็บไซต์ของ Intel ได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการตลาดและการพัฒนาส่วนประกอบและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งใช้กับรุ่นทั้งหมดของ Intel® RealSense™ SDK สำหรับ Windows

ดูประกาศนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและถอนการติดตั้งคำแนะนำ

หมาย เหตุข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Intel® RealSense™ SDK สำหรับ Windows เท่านั้น INTEL® REALSENSE™ SDK ๒.๐ (a.k.a. Librealsense) จะไม่ได้รับผลกระทบ