ปัญหาความเป็นส่วนตัวที่อาจเกิดขึ้นโดย Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) คืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000022531

25/01/2022

Intel Corporationมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

Intel® Active Management Technology: คําแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัว อธิบายถึง:

  • ฟังก์ชันและความสามารถที่ไวต่อความเป็นส่วนตัวIntel® Active Management Technology (Intel® AMT) เปิดใช้งานอะไรบ้าง
  • สิ่งที่Intel AMTอนุญาตและไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ IT ทํา
  • ระบุประเภทข้อมูลที่Intel AMTจัดเก็บในระบบของผู้ใช้

คําประกาศนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Intel และมีผลใช้กับIntel AMTเท่านั้น