สวิตช์ ACUConfig ไม่ทํางานจากเซสชัน Windows PowerShell* ระยะไกลสําหรับIntel® Active Management Technology (Intel® AMT)

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020928

15/02/2022

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร
เมื่อคุณพยายามเรียกใช้งาน ACUConfig.exe จากเซสชัน Windows PowerShell ระยะไกล สวิตช์คําสั่ง ACUConfig จะไม่ถูกส่งผ่านไปยังเวิร์คสเตชันระยะไกล

วิธีแก้ไข
ใช้คําสั่ง PSexec ใน Windows PowerShell เพื่อผลักดันคําสั่ง ACUConfig รวมถึงสวิตช์ไปยังไคลเอ็นต์ที่มีการจัดการระยะไกล

ตัว อย่าง เช่น:
PSexec \\$computername –h –u domain\user –p password “.\acuconfig.exe /verbose /output file”

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําสั่ง PSexec โปรดดู ที่ ข้อมูล PsExec