รายงานการทดสอบโล่สำหรับบอร์ด Intel® Galileo, บอร์ด®ของ intel Galileo 2 และบอร์ด Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020775

29/06/2017

รายงานการทดสอบโล่ (PDF) icon
เอกสารนี้รายงานผลลัพธ์และปัญหาที่ทราบสำหรับโล่และเซ็นเซอร์ที่ดำเนินการบนบอร์ดพัฒนา Intel® Galileo ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์และไลบรารีบนสถาปัตยกรรมแบบ x86

 

ขนาด: ๒๔.๐ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*