TA-๙๗๓: ระดับ RAID ที่รองรับไม่ถูกต้องจะแสดงอยู่ในกล่องบรรจุแต่ละกล่อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020162

13/07/2017

TA-๙๗๓: ระดับ RAID ที่รองรับไม่ถูกต้องจะแสดงอยู่ในกล่องบรรจุแต่ละกล่อง (PDF)icon
Intel® RAID คอนโทรลเลอร์และกล่อง SASUC8I แต่ละแพ็คจะแสดงรายการระดับ RAID ที่รองรับเป็น 0, 1, 5 และ10ในส่วนของคุณสมบัติที่อยู่ด้านล่างของกล่อง อย่างไรก็ตามตัวควบคุมสนับสนุน RAID 0, 1, และ1E ระดับ RAID นอกจากนี้การโยกย้ายระดับ RAID ยังไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์นี้

แผงคุณสมบัติ Intel® RAID Controller พิมพ์ที่ด้านล่างของแต่ละกล่องผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller SASWT4I และ SASUC8I ได้อย่างถูกต้อง คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Intel® RAID Controller ฉบับย่อคู่มือฮาร์ดแวร์ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมไปถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์สาธารณะของ Intel อย่างถูกต้องอธิบายระดับ RAID และคุณสมบัติอื่นๆที่นำเสนอในผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 

ชื่อไฟล์: ta097301
วันที่: เมษายน๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*