TA-1020: ระบบจัดแสดงการปิดระบบพร้อมไฟ LED สีเหลืองอําพัน

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020096

21/05/2024

TA-1020: ระบบจัดแสดงการปิดระบบพร้อมพาวเวอร์ซัพพลาย Amber LED Illuminated (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายถึงปัญหาที่ระบบจ่ายไฟและส่องสว่างอย่างแข็งขันของ LED สีเหลืองอําพันบนพาวเวอร์ซัพพลาย/พาวเวอร์ซัพพลายที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติ เอกสารแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ คําอธิบายของปัญหา สาเหตุราก และการแก้ไขปัญหา

ขนาด: 114 KB
วันที่: กันยายน 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*