TA-๑๐๘๘: แท็บการนำทางใน EWS ไม่ทำงานใน Firefox * ๓๘อีกต่อไป

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020094

13/07/2017

TA-๑๐๘๘: แท็บการนำทางใน EWS ไม่ทำงานใน Firefox * ๓๘ (PDF)icon
แท็บการนำทางไม่ทำงานตามที่คาดไว้กับ Mozilla Firefox เวอร์ชั่น๓๘ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Mozilla Firefox เวอร์ชั่น๓๙

 

ขนาดไฟล์: ๓๕.๙ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*