TA-1089: การสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID 12G ในการกําหนดค่า HA-DAS

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020093

25/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1089 (PDF) icon
ดูเอกสารสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุราก และวิธีแก้ไข ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเฟิร์มแวร์ HA-DAS เวอร์ชัน 2.2 แพ็คเกจเฟิร์มแวร์ 26.2.0-0025

ขนาด: 644 KB
วันที่: มิถุนายน 2015

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*