TA-๑๐๘๙: การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นในตัวควบคุม Intel® RAID 12G ในการกำหนดค่า HA-DAS

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020093

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๘๙ (PDF) icon
ดูเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบสาเหตุรากและความละเอียด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเฟิร์มแวร์ HA-DAS เวอร์ชั่น๒.๒เฟิร์มแวร์ 26.2.0 0025

 

ขนาดไฟล์: ๖๔๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*