TA-1099: พัดลมที่ทํางานด้วยความเร็วเต็มที่ในตระกูล JBOD2000 ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel®

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000016150

24/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1099 (PDF) PDF icon
เมื่อติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลายสองตัวใน JBOD และหนึ่งประสบปัญหาพลังงานล้มเหลว พัดลมทุกตัวจะเพิ่มความเร็วสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการทํางาน เสียงเท่านั้นจะสูงกว่าที่ต้องการ ระบบ JBOD ที่มีพาวเวอร์ซัพพลายเดียวไม่ได้รับผลกระทบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขในเฟิร์มแวร์ 13.0.15 หรือใหม่กว่า

ชื่อไฟล์: TA-1099.pdf
ขนาด: 640 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2015

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*