ไดรฟ์ซีดีรอม Slim-Line Stick เมื่อเปิด

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008667

16/01/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 739 (PDF) icon
Intel พบปัญหาที่ถาดไดรฟ์สําหรับไดรฟ์ CD-ROM บางบรรทัดอาจติดอยู่เมื่อเปิด การกดปุ่มนําถาดไดรฟ์ออกจะทําให้ถาดไดรฟ์ทํางานอย่างคล่องแคล้วโดยไม่ต้องดีดออก

ชื่อไฟล์: ta0739.pdf
ขนาด: 104 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2004
การปรับปรุงแก้ไข: TA-0739-01

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*