ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สําหรับระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212MA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008597

12/03/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212MA โปรดดูคู่มือซอฟต์แวร์ Intel Storage System สําหรับคุณสมบัติ การกําหนดค่า และรายละเอียดการทํางานของซอฟต์แวร์การจัดการ Intel® Storage System SSR212MA Storage Area Network (SAN) ที่จัดส่งมาพร้อมกับระบบจัดเก็บข้อมูลแต่ละระบบ

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ icon
ชื่อไฟล์: SSR212MA_TPS_1.4.pdf
ขนาด: 1,920,558 ไบต์
วันที่: มิถุนายน 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 1.4

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*