ภาพรวม Erratum คำสั่งไม่ถูกต้องสำหรับโปรเซสเซอร์

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000008595

15/07/2017

คำสั่ง CMPXCHG8B Erratum ไม่ถูกต้องicon
เอกสารนี้แสดงภาพรวมทางเทคนิคของปัญหาและอธิบายปัญหาผลกระทบและวิธีแก้ปัญหา

ชื่อไฟล์: Invalid_Instruction_CMPXCHG8B_Erratum. pdf
ขนาดไฟล์: ๔๔๕ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*