TA-741: ปัญหาการเขียนโปรแกรม Backplane HSC สําหรับ SR1425BK1E แพลตฟอร์ม Intel® Server Platform

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008590

12/03/2024

Intel พบความขัดแย้งของที่อยู่ฮาร์ดแวร์ระหว่างส่วนประกอบ PXH บน บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7221BK1-E และ Hot Swap Controller (HSC) บน Intel 1U SATA และ SCSI backplane ที่ใช้กับ Intel® Server Platform SR1425BK1-E

ความขัดแย้งของที่อยู่ส่งผลให้ไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ HSC ที่อยู่บนอุปกรณ์เสริมแบ็คเพลน 1U SATA และ SCSI ได้

ปัญหานี้ไม่ส่งผลต่อ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® SE7221BK1-E เป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน และไม่ส่งผลต่อบอร์ดเซอร์เวอร์เมื่อผสานรวมกับแชสซี Intel หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ปัญหานี้มีผลต่อ Intel® Server Platform SR1425BK1-E เท่านั้น เนื่องจากแพลตฟอร์มใช้อุปกรณ์เสริมแบ็คเพลน 1U SATA และ SCSI แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel อื่นๆ ที่ใช้อุปกรณ์เสริมแบ็คเพลน 1U เดียวกันจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

ปัญหาการเขียนโปรแกรม Backplane TA-741-01 HSC icon
ชื่อไฟล์: ta_741-01.pdf
ขนาด: 16 KB
วันที่: ธันวาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*