TA-836: ROMB Write Back Policy จะเปลี่ยนแปลงเป็นเขียนโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบรีบูต

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008546

22/11/2023

คําแนะนําทางเทคนิค 836-1 (PDF) icon
นโยบายการเขียน ROMB (RAID On-Motherboard) หากกําหนดค่าเป็น Write Back ในคอนโซล RAID BIOS จะเปลี่ยนแปลงเป็น Write Thru หลังจากรีบูตระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยการป้อน RAID BIOS Console อีกครั้งในโพสต์ถัดไป สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สํารองของหน่วยจะเสร็จสมบูรณ์

ชื่อไฟล์: TA_836_SE7520AF2_ROMB_Write_Back.pdf
ขนาด: 18.4 KB
วันที่: ตุลาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: ฉบับปรับปรุง 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*