การประกาศตามมาตรฐาน RoHS สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008475

13/12/2017

เอกสารต่อไปนี้เป็นการประกาศของ Intel ตามความเป็นไปได้ที่แสดงถึงการปฏิบัติตาม RoHS สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA

คำประกาศเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHSicon
ชื่อไฟล์: serversc5400ra_mddsnov15. pdf
ขนาด: ๓๔,๔๔๐ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*