TA-๑๐๕๒: RMFBU ที่เสียหายอาจทำให้ Intel® RAID Controller ยังคงอยู่ในโหมดการเขียนกลับ

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008457

29/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA-๑๐๕๒ (PDF)icon
เมื่อหน่วยสำรองข้อมูลการบำรุงรักษา RAID ฟรี (RMFBU) มีส่วนประกอบไฟฟ้าที่เสียหาย Intel® RAID Controller และ RMFBU ที่แนบมาสามารถอยู่ในโหมดการเขียนกลับ เอกสารนี้อธิบายปัญหารากสาเหตุและการดำเนินการแก้ไข

 

ชื่อไฟล์: TA-1052-1
ขนาดไฟล์: ๒๙.๑ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*