TA-1052: RMFBU ที่เสียหายอาจทําให้ Intel® RAID Controller ยังคงอยู่ในโหมดเขียนกลับ

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008457

25/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค TA-1052 (PDF) icon
เมื่อ RAID Maintenance Free Backup Unit (RMFBU) เสียหายในระบบไฟฟ้า Intel® RAID Controller และ RMFBU ที่ต่อพ่วงก็ยังคงอยู่ในโหมดเขียนกลับได้ เอกสารนี้อธิบายถึงปัญหา สาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: TA-1052-1.pdf
ขนาด: 29.1 KB
วันที่: มีนาคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*