TA-940: ไม่สามารถเปิดทำงานได้เมื่อเสียบสายเคเบิล AUX Power เข้ากับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008406

10/11/2017

ปัญหาถูกระบุที่โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP เมื่อใช้บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC ระบบอาจไม่เปิดทำงานเมื่อเสียบสายเคเบิล AUX power (ที่ใช้สำหรับ Power Management Bus-PMBUS) กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC ปัญหานี้เกิดขึ้น เฉพาะ เมื่อใช้บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5500BC และไม่กระทบกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่อาจใช้กับโครงเครื่องนี้

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF) ไอคอน
โปรดดูคำแนะนำทางเทคนิคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: TA0940_01.pdf
ขนาด: 104 MB
วันที่: ธันวาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*