คู่มือการผนวกรวมฉบับย่อสําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008401

12/03/2024

คู่มือการผนวกรวมฉบับย่อ (PDF) icon
คู่มือนี้มีคําแนะนําสําหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080

ชื่อไฟล์: H46880001_RMS3JC080_QIG.pdf
ขนาด: 1,150 KB
วันที่: สิงหาคม 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*