TA-๑๐๐๕: ทำซ้ำเพื่อแก้ปัญหาการสำรองข้อมูลแคช AC สำหรับ Intel® Integrated RAID Modules

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008336

16/08/2018

๑๐๐๕ Intel®การสำรองข้อมูลแบบรวมแคโมดูล RAID (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายปัญหาการสำรองข้อมูลแคช power AC ที่มี Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 และ Intel® RAID การบำรุงรักษา AXXRMFBU2 หน่วยสำรองข้อมูลฟรี รวมอยู่ในเอกสารดังต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
  • สาเหตุราก
  • การดำเนินการแก้ไข

ชื่อไฟล์: TA_100502. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๑๓ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*