คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับตระกูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000GZ/GL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008318

12/03/2024

คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการติดตั้งฉบับย่อ (PDF) icon
มีคําแนะนําทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาด: 14,518 KB
วันที่: สิงหาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 004

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*