คู่มือการติดตั้งสําหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008305

11/03/2024

คู่มือการติดตั้ง (PDF) icon
คู่มือนี้เป็นคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 ซึ่งมีคําแนะนําในการติดตั้งที่สมบูรณ์

ชื่อไฟล์: AXXRSBBU7_Install_Guide.pdf
ขนาด: 829 KB
วันที่: ตุลาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*