TA-1056: ระหว่างการปิดระบบที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินการ RAID ในตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000IP และตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000M

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008294

12/03/2024

คําแนะนําทางเทคนิค TA 1056 icon
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจประสบกับการปิดระบบในบางการทํางานของ RAID เมื่อรางจ่ายไฟตัวหนึ่งเชื่อมต่อกับชุดเคจไดรฟ์แบบ Hot Swap ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว

ชื่อไฟล์: TA105601.pdf
ขนาด: 383 KB
วันที่: เมษายน 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*