คู่มือผู้ใช้และการติดตั้งฮาร์ดแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller SASUC8I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008253

12/03/2024

คู่มือผู้ใช้และการติดตั้ง icon
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์และคู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® RAID Controller SASUC8I ซึ่งมีคําแนะนําและข้อมูลจําเพาะการติดตั้งที่ครบถ้วน

ชื่อไฟล์: E54443-002_SASUC8I_HWG.pdf
ขนาด: 530 KB
วันที่: ธันวาคม 2008
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*