TA-๑๐๖๓: ระบบอาจพบลูปเริ่มระบบใหม่หลังจากการอัปเดต Windows * สำหรับตัวควบคุม Intel® RAID ที่เลือก

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008231

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายปัญหารากสาเหตุและการดำเนินการแก้ไข ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุง Microsoft Windows * ต่อไปนี้:

Windows Update Rollup ๒๙๑๙๓๕๕ (เมษายน๒๐๑๔) ใน Windows Server ๒๐๑๒ * R2 หรือ Windows ๘.๑ *

ชื่อไฟล์: TA_1063--.pdf
ขนาดไฟล์:๕๖ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*