TA-1014: เหตุการณ์ POST System POST สําหรับโมดูล RAID ในตัวของ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008227

21/05/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1014 (PDF) icon
เอกสารนี้อธิบายถึงเหตุการณ์ POST ค้างของระบบและการดําเนินการแก้ไขที่จําเป็นสําหรับการแก้ปัญหา ข้อผิดพลาดนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเปิดใช้งาน Quiet Boot ใน BIOS ระบบและโมดูล RAID ที่มีเฟิร์มแวร์เริ่มต้นเวอร์ชัน 23.2.1-0046 ติดตั้งอยู่

ขนาด: 28 KB
วันที่: กรกฎาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*