การใช้งานหรือปิด SNMP โมดูลการประมวลผลพลังงานในระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008204

02/08/2019

การควบคุมด้านพลังงาน SNMP (PDF)PDF icon
โมดูลการประมวลผลในระบบ Intel® Modular Server สามารถเปิดหรือปิดได้จากระยะไกลผ่านโพรโทคอลการจัดการเครือข่าย (SNMP) v3 อย่างง่าย

ขนาดไฟล์: ๒๖๙ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*