รหัสการสั่งซื้อ, รายการชิ้นส่วนอะไหล่, และคู่มือการกําหนดค่าสําหรับ Intel® Entry Storage System SS4000-E

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008162

11/03/2024

อะไหล่/รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกําหนดค่า (PDF) icon
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จําเป็นเพื่อกําหนดค่า Intel® Entry Storage System SS4000-E

ชื่อไฟล์: SS4000E_Config_Guide_12.pdf
ขนาด: 395 KB
วันที่: มีนาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*