การประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS Intel® Entry Server Board สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ SE7221BK1 และ Intel® Entry SR1425BK1

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008140

28/06/2017

เอกสารต่อไปนี้เป็นการประกาศของ Intel ตามความเป็นไปได้ที่ระบุการปฏิบัติตาม RoHS สำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1

คำประกาศเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHSPDF icon
ชื่อไฟล์: MDDS_SE7221BK1-E. pdf
ขนาด: ๓๗,๑๒๕ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

เอกสารต่อไปนี้เป็นการประกาศของ Intel ที่เป็นไปตามที่ระบุมาตรฐาน RoHS สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® Entry SR1425BK1

คำประกาศเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHSPDF icon
ชื่อไฟล์: MDDS_SR1425BK1. pdf
ขนาด: ๓๖,๙๗๙ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*