คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller SRCS16

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008134

11/03/2024

คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงฮาร์ดแวร์และผู้ใช้สําหรับ Intel® RAID Controller SRCS16 ซึ่งมีคําแนะนําและข้อมูลจําเพาะการติดตั้งที่ครบถ้วน

คู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ icon
ชื่อไฟล์: srcs16hwguide.pdf
ขนาด: 350,189 ไบต์
วันที่: พฤษภาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*