TA-๑๐๔๑: เฟิร์มแวร์ BMC อาจรีสตาร์ทได้ไม่ถูกต้องสำหรับบอร์ดและชุด

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008114

15/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)icon
เฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์การจัดการ Baseboard (BMC) อาจไม่สามารถรีสตาร์ทได้อย่างถูกต้องหากการรีเซ็ตเป็นเพราะการรีเซ็ตคำสั่ง IPMI cold หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ มี BMC ไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง IPMI ส่วนใหญ่หลังจากที่ได้เข้าสู่สถานะนี้แล้ว ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน BMC 1.19.5018 และใหม่กว่า

 

ชื่อไฟล์: TA_1041-01
ขนาดไฟล์:๕๖ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*