คู่มือการติดตั้ง Intel® RAID Activation Key สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008040

10/02/2020

D37328-001_AXXRAK18E_InstallGuide (PDF) ไอคอน PDF
คู่มือการติดตั้ง Intel® RAID Activation Key AXXRAK18E เสริม

ขนาด: 165 KB
วันที่: กันยายน 2006

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

หมายเหตุ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400RA ที่ระบุว่าเป็นระบบที่รวมอยู่ในเอกสารนี้เป็นข้อผิดพลาด