คู่มือการติดตั้งฉบับย่อสําหรับ Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000 S2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008003

13/03/2024

คู่มือการติดตั้งฉบับย่อ (PDF) icon
คู่มือนี้มีคําแนะนําในการติดตั้งทั่วไปและข้อมูลการต่อสายสําหรับ Intel® Storage System JBOD2000 ตระกูล

ชื่อไฟล์: G84193001_JBOD2000_QIG.pdf
ขนาด: 849 KB
วันที่: กันยายน 2013
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*