ลงรายการบัญชีรหัสเตือนความผิดพลาดสำหรับ Intel® Server Board SE7505VB2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007977

25/09/2017

ดังเหตุผล
4-3-1-2ไม่มีหน่วยความจำ DIMM
4-3-1-2ไม่มีหน่วยความจำ DIMM
4-3-1-3ประเภทหน่วยความจำไม่ตรงกัน
4-3-1-4ไม่มีคู่ DIMM ในระบบ
4-3-3-1บิตของที่อยู่แถวข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ
4-3-3-2หน่วยความจำข้อผิดพลาดธนาคารภายใน
4-3-3-3ระยะเวลาข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ
4-3-3-4ข้อผิดพลาดหน่วยความจำลงทะเบียน CAS 3
4-3-4-1ลงทะเบียนข้อผิดพลาดหน่วยความจำ NonReg Mix
4-3-4-2ความหน่วงของหน่วยความจำข้อผิดพลาด CAS
4-3-4-3ไม่รองรับขนาดข้อผิดพลาดของหน่วยความจำ
1-3-4-3หน่วยความจำล้มเหลวก่อนถึง4MB