TA-1064: ช่องโหว่ใน OpenSSL สําหรับชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000007802

13/11/2023

คําแนะนําทางเทคนิค (PDF) PDF icon

OpenSSL.org เผยแพร่คําแนะนําด้านความปลอดภัยที่รายงานหลายช่องโหว่ใน OpenSSL ต้นปีนี้ ช่องโหว่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นระบบใหม่ที่ตามมาในโค้ด OpenSSL หลังจากพบปัญหา HeartBleed ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controller บนเว็บ ของ Intel® 2 สูงสุดและรวมถึงเวอร์ชัน 4.02.01.03 อาจได้รับผลกระทบจากช่องโหว่เหล่านี้

ชื่อไฟล์: RWC2_OpenSSL_TA-1064_final.pdf
ขนาด: 156 KB
วันที่: สิงหาคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*