TA-1038: บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS อาจไม่จดจําอุปกรณ์ PCIe* ในช่อง 4 ระหว่างโพสต์

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007673

25/04/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1038 (PDF) icon
ปัญหานี้พบในระหว่างการโพสต์และเกิดขึ้นเฉพาะในช่อง PCIe* 4 ปัญหานี้ไม่ได้ถูกจําลองแบบในช่องเสียบ PCIe* อื่นใด เอกสารนี้อธิบายถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา

ขนาด: 160 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2013

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ:
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPS
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200V3RPL