ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® Local Control Panel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007651

12/03/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
เอกสารนี้อธิบายถึงสถาปัตยกรรม คุณสมบัติเฟิร์มแวร์และพารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ของ Intel® Local Control Panel

ขนาด: 2,284 KB
วันที่: ธันวาคม 2012
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*