การปิด Intel® Modular Server จาก GUI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007589

27/12/2016

ระบบ Intel® Modular Server ไม่สามารถปิดหรือปิดเครื่องจาก GUI ควบคุม Intel® Modular Server ได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อต้องการปิดระบบอย่างสมบูรณ์ให้ปิดโมดูลการประมวลผลทั้งหมดอย่างชัดเจนหรือถูกบังคับ เมื่อโมดูลการประมวลผลทั้งหมดแสดงตามที่ขับออกมาแล้วให้ถอดสายไฟออกจากแชสซี