คู่มือการผนวกรวมฉบับย่อสําหรับ RS3DC080 และ RS3DC040 คอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007566

12/03/2024

คู่มือการผนวกรวมฉบับย่อ icon
คู่มือนี้มีคําแนะนําสําหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® RAID Controller RS3DC080 และ RS3DC040

ขนาด: 924 KB
วันที่: กันยายน 2013
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0