คู่มือผู้ใช้สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALBRP และ SR2500ALLX

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007542

12/03/2024

คู่มือผู้ใช้ ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALBRP/SR2500ALLX (PDF) icon
คู่มือนี้จัดทําขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®นี้ เอกสารนี้นําเสนอ:

  • ภาพรวมโดยย่อของคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซี
  • รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณอาจจําเป็นต้องใช้
  • ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
  • คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ


ชื่อไฟล์: D31969-004_SR2500_User_Guide.pdf
ขนาด: 5.40 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2007

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*