อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกําหนดค่าสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000007489

16/01/2024

อะไหล่และคู่มือการกําหนดค่า (PDF) icon
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จําเป็นเพื่อกําหนดค่าบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® Rack Mount ที่เหมาะสม

รวมถึงอะไหล่ รายการชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมสําหรับ:

  • บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000JF
  • ตระกูล โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000

ขนาด: 905 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*