Intel® Server Board ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล S4600LH และครอบครัวระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2/R2000LT2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000007475

20/09/2017

ตารางแสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ Intel® Server Board สำหรับตระกูล S4600LH และครอบครัวระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2/LT2 ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

 
ระบบปฏิบัติการประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ *

ความเข้ากันได้และความเครียด

Intel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและ/หรือการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ การสนับสนุนจะให้มาโดยไม่ว่าจะมีการทดสอบอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่

Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R21/R2 SP1 ที่มี hyper-v X64 และ EFI
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ * SP2 ที่ใช้ Hyper-v x64
องค์กร Red Hat Linux ๖.๒ * พร้อม KVM x64
SuSE Linux Enterprise Server 11 * SP2 ที่มี KVM x64
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ SP2 ที่มี Hyper-v x32การทดสอบพื้นฐาน

Intel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์เมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว สามารถจำกัดการทำงานของตัวควบคุมแบบรวมของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นได้

๖.๒สำหรับองค์กรหมวกแดง Linux กับ KVM x32
SuSE Linux Enterprise Server 11 SP2 พร้อม x32
VMware * ESXi ๕.๐
การอัปเดต VMware * ESX ๔.๑2
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ R2 * SP2 x64 และ x32
การอัปเดต Red Hat Enterprise Linux 5 * 8 พร้อมกับเซนและ KVM, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต
SuSE Linux Enterprise Server 10 * พร้อมกับเซน, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต
ซัน Solaris 10 * U9
CentOSการติดตั้งพื้นฐาน

Intel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบปฏิบัติการ open source ที่แสดงอยู่ในรายการ ติดต่อชุมชนแหล่งที่มาเปิดที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความสนับสนุน

Fedora Core *
FreeBSD
Ubuntu

1 Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 * ทดสอบและการรับรองสนับสนุนขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:

  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่ฝังตัว (มาตรฐาน)
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (Enterprise)
  • มูลนิธิ Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2
  • มาตรฐาน Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise
  • Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter
  • Microsoft Windows Web Server * ๒๐๐๘ R2
  • Microsoft Windows HPC Server * ๒๐๐๘ R2
  • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ * ๒๐๐๘
  • เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Windows Small Business * ๒๐๑๑ (ใช้ไดรเวอร์ของ Windows Server ๒๐๐๘ R2)
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูล Microsoft WHQL
รายงานการส่งการทดสอบรับรอง Linux และ UNIX
ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์