คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3210LX

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007249

19/04/2024

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อนี้มีคําแนะนําแบบทีละขั้นตอนที่ช่วยรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3210LX S3200SHV หรือ S3210SHLC เข้ากับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์

คู่มือมีอยู่ในรูปแบบ PDF และ HTML:

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel Pdf Html
S3210SHLX

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อด้านหน้า icon
ขนาด: 6.36 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2007

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อย้อนกลับ icon
ขนาด: 2.72 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2007
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: E15437-002

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
S3200SHV/S3210SHLC

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อด้านหน้า icon
ขนาด: 6.38 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2007
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: E12552-002

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อย้อนกลับ icon
ขนาด: 2.72 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2007
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: E12552-002

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ