หมายเหตุการนำออกใช้ Arduino * IDE สำหรับบอร์ด Intel® Galileo และบอร์ด®เอดิสัน Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006582

12/07/2017

บอร์ด intel® Galileo และบอร์ด intel® Edison (PDF) icon
เอกสารนี้จะอธิบายการติดตั้งใช้และการแก้ไขปัญหาของ Arduino * IDE 1.5.3 สำหรับบอร์ด Intel® Galileo และบอร์ด Intel® Edison

 

ชื่อไฟล์: galileo_rn_329686-007
ขนาดไฟล์: ๓๗๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 007

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*