การออกแบบอ้างอิง ไฟล์ BRD สำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006443

11/07/2017