หัวข้อการแก้ไขปัญหาสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000006413

16/09/2020

การเชื่อมต่อกับ Linux *

บอร์ด®กาลิเลโอของ Intel

บอร์ด Intel® Galileo เจนเนอเรชั่น2

  • แหล่งจ่ายไฟ จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแหล่งจ่ายไฟของบอร์ด intel galileo และแหล่งจ่ายไฟของบอร์ด Intel Galileo เจนเนอเรชั่น2

คำถามทั่วไป

การแก้ไขปัญหา/การแก้ปัญหา