ความแตกต่างระหว่าง USB ๓.๐และ USB ๒.๐

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006350

13/02/2020

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง USB ๓.๐และ USB ๒.๐มีดังต่อไปนี้:

  • USB ๓.๐มีขนาด 5 Gb/s เต็ม-ดูเพล็กซ์ไปจนถึงความเร็วในการถ่ายโอนคะแนนเมื่อเทียบกับการแพร่ภาพครึ่งดูเพล็กซ์ 480Mb/s สำหรับ USB ๒.๐ นี่คือเกือบสิบครั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของ USB ๒.๐
  • USB ๓.๐ประหยัดพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยการปรับประสิทธิภาพด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นการหยั่งเสียงด้วยอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้งานไม่ได้และยังไม่ได้ใช้งาน
หมาย เหตุUSB ๓.๐สามารถใช้งานได้กับ USB ๒.๐