TA-๑๐๘๔: การสูญหายของข้อมูลอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการลบไดรฟ์ข้อมูลแคชหลายไดรฟ์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006267

29/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๘๔ (PDF)icon

ผลิตภัณฑ์ Intel® RAID สนับสนุนคุณสมบัติแคช SSD ที่มีการกำหนดค่าไดรฟ์ข้อมูลหลายแคชอาจพบข้อมูลสูญหายหลังจากเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าไดรฟ์ข้อมูลแคช

 

ชื่อไฟล์: TA10841
ขนาดไฟล์: ๓๑.๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*