คู่มือการให้บริการสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000G

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006184

31/10/2018

คู่มือบริการ (PDF)PDF icon

เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นรวมถึงข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2000G

ขนาด: ๓.๓๒ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๓

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*.